بله.به دلیل اندر کنش های گرانشی با سیاه چاله های فوق پر جرم مرکز کهکشان،برخی ستاره ها از کهکشان میزبان خود بیرون انداخته می شوند.برخی ستاره ها نیز در اثر اندر کنش های مجموعه کهکشان ها با یکدیگر از کهکشان به بیرون پرتاب می شوند.این ستاره ها محکوم به این هستند که به تنهایی در ژرفای فضای بین کهکشانی سرگردان باشند،اما به دلیل آنکه بیش از اندازه محو و کم نور هستند،توسط تلسکوپ های ما قابل شناسایی نیستند.