سالها قبل وقتی باستان شناسان مقبره " توتان خامون " را حفر می کردند ، در کنار او دریاچه ای یافتند که روی آن نوشته بود ، مرگ برای کسی خواهد بود که آرامش و آسایش فرعون را بر هم بزند .

 

مدتی نگذشته بود که تعداد زیادی از باستان شناسان به طور مرموزی کشته شدند . دانشمندان زیادی به دنبال کشف این مساله اسرار آمیز بودند و سر انجام در قرن اخیر کشف کردند که علت اصلی رادیواکتیویته بوده است . در این آرامگاه ها اشیائ و ابزار طلایی فراوانی وجود داشت . در کنار آنها اورانیوم هم پیدا می شد . مرگ باستان شناسان که اغلب با خستگی شدید همراه بود ؛پ، به دلیل مصمومیت ناشی از این رادیواکتیویته بود .