طبق بررسی دانشمندان خندیدن آسان تر از گریه کردن است . زیرا برای خنده فقط باید 19 عظله صورت را به کار انداخت ، در حالی که هنگام گریه 57 عظله صورت به کار می افتند .