پر دندانترین پستانداراغلب پستانداران دندان های کمی دارند.دندان های پستانداران چند نوع مختلف دارند که کما بیش در همه (با تفاوت های ظاهری)یکسان است ، دندان های آسیای بزرگ،آسیای کوچک،نیش و پیش.اما دلفین ها و خویشاوندانشان به دلیل زندگی کاملا ماهی خوار ، دندان هایی کاملا یکسان و مخروطی پیدا کرده اند و تعداد دندان ها هم بسیار زیاد شده است.در بعضی گونه های دلفین تعداد دندان ها به 250 عدد میرسد!!!