کانگورو به معنی (نمی فهمم چه میگویی ) است . "جمس کوک " – کاشف استرالیا - ، هنگامی که در سال 1770م قدم به خاک استرالیا گذاشت ، از دیدن کانگورو خیلی تعجب کرد و از بومیانی که به استقبال آمده بودند پرسید : نام این حیوان چیست ؟ بومیان در جواب گفتند کانگورو .

مترجمی که همراه کوک بود... ، لغت کانگورو را به اشتباه دماغ درا ترجمه کرد . بعد ها زبان شناسان متوجه این اشتباه و به معنی این لغت که ( نمیفهمم چه می گویی ) بود ، پی بردند . در حقیقت بومیان نام کانگورو را به کوک نگفته بودند . بلکه چون متوجه سوال او نشده بودند ، به او گفته بودند : نمی فهمم چه میگویی !!!