مورچه هاآیا مورچه ها آب میخورند؟

بله.مورچه ها هم مانند هر جاندار دیگری برای زنده ماندن به آب نیاز دارند.اگرچه بعضی از گونه های مورچه این کار را به سادگی و با نوشیدن قطرات شبنم و یا نوشیدن آب چاله های کوچک انجام میدهند،اما اغلب مورچه ها رطوبت مورد نیازشان را از منابع مختلفی از جمله غذا بدست می آورند. مورچه ها باغبان(برگ بر)و مورچه های بافنده آب مورد نیازشان را از شیره گیاهان بدست می آورند.بسیاری از مورچه ها شته پرورش میدهند و از شهد آنها برای تامین آب بدنشان استفاده میکنند.دیگر گونه ها نیز از نوشیدن شهد گل ها آب بدنشان را تامین میکنند.

منبع:دانستنیها