ویکی سوالبه طور کلی باید گفت:خیر.در حقیقت،این مساله در زمره باورهای غلط علمی جای میگیرد و از آن افسانه هایی است که تنها به درد فیلم های سینمایی میخورد.

برای اینکهانفجاری بتواند رخ دهد به سه عامل نیاز دارد:سوخت و اکسیژنی که به نسبت درست بت هم ترکیب شوند ف و یک منبع گرمایی.باک سوخت خودروها به جز در حالتی که تقریبا خالی باشد ، هوای کافی در خود ندارد تا بتواند مخلوطی انفجاری ایجاد کند.همچنین برخورد گلوله به فلز نیز همیشه باعث ایجاد جرقه نمیشود.

نظرات خود را راجع به این مطلب بیان کنید