واژه کلیپس در اصل یونانی است و از نام گیسوانوس کلیپسوس گرفته شده است؟

این شخص موهای بسیار بلندی داشت و همیشه موهایش را داخل دو تا فرغون پشت سرش حمل می کردند.آخر کار کلیپسوس هم این بود که یک بار این فرغون ها با سرعت زیاد از پشت سر او را زیر گرفتند و به رحمت خدا رفت. در یونان باستان به کسانی که موهای بلندی داشتند و آن را روی کله شان به صورت کوه الپ آرایش می کردند کلیپسوسی گفته می شد.