پژوهشگران دانشگاه یوتا، فیلم مشهوری را نشان شرکت کنندگان دادند که عده ای با لباس های سیاه و سفید، مشغول بازی بسکتبال هستند و شرکت کنندگان باید می گفتند که تیم با لباس سفید، چندبار توپ را به همدیگر پاس داده اند. 
در این فیلم یک گوریل نیز از میان بازیگران رد می شود اما 
نیمی از شرکت کنندگان متوجه آن نشدند.
پژوهشگران دریافته اند علت اینکه مردم در حالی که به موضوع دیگری تمرکز کرده اند، نمی توانند آنچه را در جلوی چشمانشان است ببینند، کم بودن «ظرفیت حافظه کاری» است. 

منظور از حافظه کاری، میزان اطلاعاتی است که مغز ما می تواند در یک زمان، مشغول آن شود و آن راپردازش کند؛ مثلاً وقتی کسی در حال کار کردن روی یک مسئله ریاضی است، شاید لیست خریدشرا فراموش کند. 
حافظه کاری با حافظه بلند مدت متفاوت است. 
حافظه بلند مدت مربوط به خاطر سپردن وقایع، نام ها، تاریخ ها و ... است. حافظه کاری تعیین کننده قدرت تمرکز است. کسانی که حافظه کاری شان کم است، نمی توانند در آن واحد به چند کار بپردازند و در زمانی که مشغول کار حساسی هستند، نباید ذهنشان را مشغول کارهای دیگر کنند. 
مثلاً وقتی در حال رانندگی هستند، نباید با موبایل صحبت کنند زیرا ممکن است موتور سوار یا عابریکه در جلویشان است را نبینند.