در حالت عادی، گیاهان برای رشد خود از جاذبه به عنوان شاخص جهت استفاده می کنند. ذرات ریز نشاسته موجود در انتهای سلول های گیاهی موسوم به استاتوسیت، به گیاهان علامت می دهدتا هورمون اوکسین بیشتری را در انتهای گیاه تولید کند. این هورمون همان عاملی است که... سبب می شود ریشه ها به سمت پایین و جوانه ها به سمت بالا رشد کنند. بدون وجود جاذبه، جوانه ها به جای بالا رفتن و باز شدن در هوا تنها به سمت آب رشد می کنند و در نتیجه سریع تر فاسد می شوند.

با این وجود، با تیمار دقیق گیاه می توان جوانه ها را تشویق کرد که در جهت صحیح رشد کنند. البته به دلیل کمبود فضا در ایستگاه فضایی بین المللی، نمی توان گیاهانی بزرگتر از نخود فرنگی را در آنجا کشت کرد. اگرچه در حال حاضر پنچ گونه گیاهی مختلف روی زمین رشد داده شده اند که دانه های آنها طی ماموریت آپولو ۱۴ برده شد، اما دانشمندان هنوز دقیقا نمی دانند که شرایط طولانی جاذبه صفر چه اثری روی رشد درختان خواهد داشت.