آیا میدانید فقط یک نفر از یک میلیارد نفر بیش از 116 سال عمر میکنند؟

آیا میدانید قلب انسان میتواند خون را 10 متر به بیرون پرتاب کند؟

آیا میدانیدمتداول ترین نام در دنیا محمد است؟

آیا میدانید زبان قویترین ماهیچه در بدن است؟

آیا میدانید روز تولد شما حداقل با 9 میلیون نفر دیگر یکی است؟

 

آیا میدانید ستاره دریایی مغز ندارد؟

 

آیا میدانید انسان نمیتواند با حبس کردن نفس خودکشی کند؟

 

آیا میدانید انسانهای راست دست به طور میانگین 9 سال بیشتر از انسانهای چپ دست عمر میکنند؟

 

آیا میدانید لئوناردو داوینچی قیچی را اختراع کرد؟

 

آیا میدانید هیچ کلمه ای در انگلیسی با month هم قافیه نمیشود؟

 

آیا میدانید مورچه ها بعد از مرگ بر اثر سم پاشی به پهلوی راست مافتند؟

 

آیا میدانید گربه ماهی بیش از 27000 عضو چشایی دارد؟

 

آیا میدانید صندلی الکتریکی را یک دندانپزشک اختراع کرد؟