خون مردگی زمانی ایجاد می شود که مویرگ ها یبدن پاره می شوند و اجازه می دهند خون به بافت های اطراف فرار کند.بخش مایع خون که پلاسما نامیده میشود،به سرعت توسط دیگر مویرگ های نزدیک ناحیه پارگی جذب می شود.گلبول های سفید نیز می توانند آزادانه از رگ های خونی بدن داخل و خارج شوند،اما گلبول های قرمز در منطقه پارگی به دام می افتند.این گلبول ها که از منبع تامین مواد غذایی خود دور افتاده اند،زنجیره ای خود تخریبی را آغاز می کنند و با تغییر دیواره سلولی خود باعث جلب توجه نوع خاصی از گلبول های سفید موسوم به "درشت خوارها"میشود.

درشت خوارها نیز گلبول های قرمز را می بلعند و آنها را هضم می کنند.طی این فرآیند،هموگلوبین قرمز رنگ ابتدا به بیل وردین سبز رنگ و سپس به بیل روبین زرد رنگ تبدیل میشود.مجموع این قرآیند باعث می شود خون مردگی رنگ مشخصه خود را پیدا کند،پیش از آنکه محتوای آن مجددا به جریان خون باز گردد و توسط کبد بازیافت شود.

منبع:دو هفته نامه دانستنیها