واتیکان کوچکترین کشور دنیاست؟؟؟

این کشور که در قلب رم واقع شده،تنها 0/44 کیلومتر مربع وسعت دارد و توسط دیواری سراسری از ایتالیا جدا میشود.کشور تک شهری واتیکان که توسط اجتماعی از کشیشان اداره می شود،800 نفر سکنه دارد و تنها 570 نفر تابعیت واتیکان را دارند.