1-طی 10سال گذشته هیچ آنتی بیوتیکی کشف نشده است؟

2-زنان دوبرابر مردان پلک میزنند؟

3-خروس ها میتوانند تا 200 جوجه را از هم تشخیص دهند؟

4-جزایر شناور در حقیقت از گیاهان آبی شناور،لجن و خاک نباتی درست شده است؟

و .....

 

5-آیا میدانستید که بهترین زمان برای خرید کفش پایان روز است کهپا به بزرگتریم اندازه خود میرسد؟

6-سرعت دویدن سگ بولداگ به 24 کیلومتر بر ساعت می رسد؟

7-شستن چاقو با ماشین ظرف شویی باعث کند شدن تیغه آن می شود؟