ـ سرعت نور یک میلیون بار سریعتر از صوت است.

ـ چشم ماهی مرکب بزرگترین چشم نسبت به جثه است.

ـ به طور متوسط روزی ۱۷۰۰۰ بار پلک میزنیم.

ـ از آنجا که آب رنگ قرمز را جذب می‌کند ، رنگ آب را سبز مایل به آبی میبینیم.

ـ چشم سالم میتواند ۱۰ میلیون رنگ را ببیند.

ـ ارتفاع ابر تا زمین در روز بیشتر از شب است .

ـ مار کبری تنها ماری است که قادر است فیلی را از پا در آورد

ـ آب تا زمانی که حرکت دارد منجمد نمی‌شود.

ـ خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند که می‌توانند بدون برگشتن اشیاء پشت سر خود را ببینند .

ـ قطب جنوب از طبقات یخ تشکیل شده است وتنها نقطة جهان است که درآن زمین خشکی وجود ندارد.

ـ جنین در شکم مادر گاهی دچارسکته میشود .

ـ کوچکترین استخوان بدن در داخل گوش قرار دارد .

ـ کراوات از نام مردم کراوات گرفته شده است که برای اولین آن را بر گردن آویختند .

قورباغة قابیل با لیس زدن انسان ، او را دچار هذیان گویی میکند