آلومینیـم فراوان ترین فلز و سومین عنصر فراوان در پوسته زمین است.

آلومینیـم یکی از ارزشمند ترین و پرکاربرد ترین فلز ها به شمار میرود.در صنعت،آلومینیـم را از سنگ معدن آلومینیم داری به نام بوکسیت (آلومینای ناخالص)به دست میآورند.

اولین کسی آلومینیـم را استخراج کرد چارلز مارتین هال(شیمیدان آمریکایی) بوده است.