دلیل اینکه انسان ها تا این حد عاشق برنده شدن هستند، این است که فرگشت ما نیز مانند دیگر جانوران براساس رقابت و انتخاب طبیعی استوار بوده است. انسان های اولیه که مسل زیادی برای غلبه بر دیگران داشتند، می توانستند غذاهای با کیفیت تری بدست آورند یا همسران مطلوب تری برای خود انتخاب کنند و به همین دلیل از غریزه خود برای برنده شدن پیروی می کردند.

 

در بیشتر جوامع، مردان در مقایسه با زنان میل رقابت بیشتری دارند و این تفاوت جنسیتی رفتاری از سه سالگی در کودکان نیز دیده می شود. اگرچه امروزه طبیعت برنده شدن تغییر یافته اما میل به خودنمایی، بهترین بودن یا در گروه برنده قرار داشتن کماکان در طبیعت بشر باقی مانده است. نکته منفی این است که چنین تمایلی لزوما باعث شادی ما نمی شود. اگرچه باختن غمناک و دردآور است، اما بردن نیز ممکن است چنین عواقبی داشته باشد. استرس برنده شدن در رقابت های دشوار ورزشی امروزی می تواند منجر به بیماری های روحی و جسمی شد.