تغییر صدا در طول عمر دلایل مختلفی دارد.در دوران کودکی،با بزرگ تر شدن حنجره و بالغ و محکم تر شدن تارهای صوتی،صدای ما به تدریج تغییر میکند.پسران با رسیدن به سن بلوغ،به دلیل تغییرات همورمونی که روی اندازه و شکل حنجره اثر می گذارد و صدایی مردانه پیدا میکنند.پس  از این دوران و برای چندین دهه صدای اغلب افراد ثابت می ماد تا اینکه فرد به سن پیری می رسد.در دوران کهنسالی به دلیل جمع شدن و تحلیل رفتن عضلات،نازک شدن پوست و تضعیف قدرت کنترل جرکات ظریف،صدای انسان ضعیف تر و دچار لرزش می شود.