اگر زبان خود را به میله یخ زده تابلوی راهنمایی بزنید، رسانای بالای فلز، گرمای زبان شما را با سرعتی به مراتب بیشتر از آنکه پدرتان بتواند جایگزین کند به خود جذب می کند. این امر باعث می شود آب موجود در بزاق دهان یخ بزند و به واسطه آن پیوندی هیدروژنی بین زبان شما و فلز میله ایجاد شود؛ پیوندی که از جمله محکمترین پیوند های مولکولی محسوب می شود. مشابه همین اتفاق برای نوک انگشتان رخ می دهد؛ چرا که نوک انگشت حالتی زبر دارد و پوست بدن نیز همواره حاوی مقادیر اندکی رطوبت است. اما پوست صاف و خیلی خشک به دلیل نداشتن شرایط بالا به فلز سرد نمی چسبد.