سیاره مریخ طی مدت ۶۸۷ روز زمینی به دور خورشید گردش می کند. بنابراین اگر نوروز را به عنوان ابتدای سال جشن بگیریم، در مریخ هم می توان هر ۶۸۷ روز یکبار جشن نوروز گرفت. اگر جشن نوروز را به منزله آغاز بهار در نظر بگیریم، باز هم فرقی نخواهد کرد. تمایل محور چرخش سیارات به دور خورشید، مهمترین عامل تشکیل فصول است. این زاویه که نسبت به محور عمودی سنجیده می شود، برای زمین ۲۳ درجه و برای مریخ ۲۵ درجه است. پس از این نظر مریخ نیز مشابه زمین است و در آنجا هم فصول وجود دارد. منتهی طول فصول در مریخ نزدیک به دو برابر طول فصول در زمین است.