اگر با استفاده از میکروسکوپی قوی به لبه کاغذ نگاه کنید، متوجه ساختار دندانه دار آن می شوید. این ویژگی در کنار نازکی کاغذ آن را به چاقویی خطرناک تبدیل می کند. علت درد وحشتناک بریدگی با کاغذ این است که به دلیل شکاف تیغ مانندی که ایجاد می کند، همزمان تعداد زیادی از گیرنده های درد را در ناحیه ای بسیار کوچک تحریک می کند. همچنین از آنجایی که بریدگی با کاغذ چندان عمیق نیست، خونریزی محدود است که باعث می شود گیرنده های درد در معرض محیط باز قرار داشته باشند.