حس بویایی خرس صد برابر قوی تر از انسان است.

چتر نجات پیش از هواپیما ساخته شد.

همیشه حداقل یک چهارم خاک روسیه پوشیده از برف است.

اندازه بینی و گوش تا آخر عمر افزایش می یابد.

دارکوب در هر ثانیه 20 بار به درخت نوک می زند.

با چربی بدن انسان می توان هفت قالب صابون درست کرد.

منتظر آیا میدانستید های بعدی باشید