وقتی حشره ای به دام عنکبوت می افتد ، پاهایش به تارهای باریک و چسبناک او می چسبد و دیگر نمی تواند فرار کند . ولی آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا پاهای خود عنکبوت به تارها نمی چسبد ؟

 

علت این امر آن است که عنکبوت پاهایش را با مایع چربی که از بدن خود بیرون می دهد ، چرب ساخته و به این ترتیب بدون این که پاهایش بچسبد به آسانی سراغ طعمه خود می رود ( و از زندگی محرومش می سازد !!!) .