اگر با یک هواپیما سفر کنید یا با یک آسانسور بالا بروید ، ناگهان احساس خواهید کرد که گوش های شما صدا می کنند . به نظر می رسد شنوایی شما کمتر شده است و سپس احساس می کنید که گوش شما با صدای بلند و واضحی صدا می کند . این عمل به خاطر آن انجام می شود که ...گوش ها نمی توانند تغییر ناگهانی هوا را تحمل کنند . تغییر فشار هوا زمانی اتفاق می افتد که انسان بالا یا پایین برود . وقتی گوش صدا می دهد که هوا به داخل یا خارج آن حرکت کند و گوش ها برای اینکه این تغییرات در فشار هوا را تنظیم کنند و به حد معمول برسانند صدا می دهند .