اگر به دنبال شگفتیهای دنیا همراه با مستندات علمی هستید

اگر به دنبال رازهای طبیعت هستید

اگر میخواهید چرایی و چگونگی اتفاقات عجیب دنیا را بدانید

اگر سوال های بی جواب دارید ....درست آمده اید

ویکی سوال در نظر دارد از این پس پرونده ویژه عجایب را با شما به اشتراک بگذارد.

برای اینکار ما نیاز به همراهی شما داریم و تنها سوخت پاک ما ،شما بازدید کنندگان گرامی میباشید.

سوال های عجیب خود را از وقایع عجیب دنیا برای ما ارسال کنید تا به آنها بپردازیم.